Hoạt động lớp học

Kết quả học viên (Sơ đồ tư duy học viên)

Ảnh sơ đồ tư duy học viên GiBi ứng dụng vào các môn học trên trường, giúp việc học dễ dàng hơn.

Video học viên